วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่อง "สี"

ความรู้เรื่อง "สี"

สีแบ่งเป็น 2 โทน
- สีโทนร้อน
- สีโทนเย็น
สีชุดพิเศษ (ฟ้า ชมพู ม่วง)
- Tint = Hue+White
- สีน้ำเงิน + สีขาว = สีฟ้า
- สีแดง + สีขาว = สีชมพู
- Shape = Hue+Black
 

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง

การใช้เส้นคู่ขนาน  -  เขียนเส้นแกนตัวอักษรให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
  -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
  -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกก็ได้

คุณค่าของตัวอักษรหัวเรื่อง
  -  สรุปภาพรวมของเนื้อหา
  -  เร้าความสนใจ
  -  สื่อความหมายได้รวดเร็ว

ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
  -  ขนาดใหญ่
  -  ได้ใจความ
  -  เด่น
  -  สั้น
  -  สวยงาม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อ.สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2553
ป.บัณฑิตหมู่ 2  รุ่น 13
ประวัติส่วนตัว 
ภูมิลำเนา    72 /2 หมู่  5  ต.บ้านคา  อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี
วันเกิด        14/06/2527
การศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  เอกรัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์  080-6589081 , 084-0128038
E-mail     Darika-kek@hotmail.com 

สื่อการสอนประเภทวัสดุ